Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Statut stowarzyszenia

Statut zatwierdzony 04.10.2016 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§  1.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie niniejszego statutu, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§  2.

 Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§  3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

 

§  4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§  5.

 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami państwowymi, a także krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działań oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, będących również członkami stowarzyszenia.

 

§  8.

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach prawa, a szczególnie Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszym statutem.

                                                                    

§ 9.

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§  11.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i prozdrowotnej rodzinie.

2. Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoprofilaktyki, ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, psychoedukacji, resocjalizacji, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej.

3. Wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji społecznych świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

 

§  12.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

I. działalność nieodpłatną:

1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

2. prowadzenie działań charytatywno-opiekuńczych

3. współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionym, niepełnosprawnym,

4. prowadzenie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych oraz działań z zakresu przystosowania zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

5. prowadzenie opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

6. prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

7. prowadzenie działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej,

8. prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodzin,

9. prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów nauk społecznych oraz innym podmiotom z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu i  patologiom społecznym,

10. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

11. wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionymi, niepełnosprawnymi,

12. wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

13. prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

14. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

15. porządku i bezpieczeństwa publicznego,

16. prowadzenie działań  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

17. działania na rzecz integracji cudzoziemców,

18. prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

19.  prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

20. prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

21. prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

22. prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

23. prowadzenie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa,

24. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

25. prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

26. prowadzenie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

27. prowadzenie działań na rzecz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

28. prowadzenie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

29. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

30. prowadzenie edukacji przedszkolnej,

31. prowadzenie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

32. rewitalizacji,

33. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,

34. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

35. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

36. organizowanie aukcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

II.działalność odpłatną:

1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

2. współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionym, niepełnosprawnym,

3. prowadzenie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych oraz działań z zakresu przystosowania zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

4. prowadzenie opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

5. prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

6. prowadzenie działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej,

7. prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodzin,

8. prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów nauk społecznych oraz innym podmiotom z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu i  patologiom społecznym,

9. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,

10. wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionymi, niepełnosprawnymi,

11. wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

12. prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

13.  udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

14.  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

15. prowadzenie działań  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

16. działania na rzecz integracji cudzoziemców,

17.  prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

18. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

19. prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

20. prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

21. prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

22. prowadzenie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa,

23. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

24. prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

25. prowadzenie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

26. prowadzenie działań na rzecz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

27. prowadzenie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

28. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

29. prowadzenie edukacji przedszkolnej,

30. prowadzenie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

31. rewitalizacji,

32. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,

33. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

34. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

35. organizowanie aukcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

           

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

 

§  13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

 

§  14.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

 

§ 15.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

 

§  16.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi,

5.  brać udział pracach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 

§ 17.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

 

§ 18.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§ 19.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak   brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 20.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu o skreśleniu, z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w kolejnych trzech Walnych Zebraniach Członków,

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 22.

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że walne postanowi inaczej, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

2. W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, po upływie 20 minut od terminu pierwszego. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 37 pkt.1 i 2.

 

§ 23.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Powyższe nie dotyczy funkcji Prezesa.

 

§ 24.

Walne Zebranie Członków

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  Walne Zebranie Członków może być:

1)      Zwyczajne,

2)      Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane nie później niż w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.

8. Zebrani członkowie mogą zadecydować o głosowaniu tajnym.

9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.

10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.  ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2.  uchwalanie statutu i jego zmian,

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Szansa, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

4.  Komisja Likwidacyjna ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 27b Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję