Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt EFS - Pomagać efektywniej - regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomagać efektywniej - model lokalnego sytemu reintegracji 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na lata 2014-2020 - realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"

 

 

§1

Informacje ogólne

 

1. Projekt "Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 r. - 31.07.2020 r., swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

3. Celem projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób
i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" w Białymstoku oraz Kirkkopalvelut ry (The Church Resources Agency), Järvenpääntie.

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

6. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

a) wsparcie rodzin

b) wsparcie w ramach Klubu dla rodzin (dzieci 0-3)

c) wsparcie w ramach świetlicy środowiskowej (dzieci 3-6)

d) wsparcie osób niepełnosprawnych

e) wyjazdy dla rodzin

7. Informacje dotyczące form wsparcia w ramach Projektu oraz zakresu tematycznego dostępne są na stronie internetowej www.szansabialystok.pl.

 

§2

Warunki uczestnictwa we wsparciu

 

1. Beneficjentami projektu są:

a) Grupa docelowa odbiorcy projektu G1 - na etapie testowania, osoby zamieszkujące osiedle socjalne w Białymstoku obejmujące głównie ulice Barszczańską i Klepacką.

2. Działania są realizowane zgodnie z zasadami polityki równych szans - w projekcie mogą brać udział osoby bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), płeć.

 

§3

Zasady uczestnictwa w proponowanych działaniach

 

1. Obowiązkiem uczestnika projektu jest:

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b) udział w proponowanych działaniach związanych z rodzajem wsparcia, wypełnienie i przekazanie DEKLARACJI UCZESTNICTWA

c) potwierdzenia korzystania ze wsparcia na wybranych dokumentach

2. Obowiązkiem organizatora działań jest:

a) zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków do udzielania wsparcia,

b) zapewnienie realizacji programu merytorycznego przez kadrę posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje,

c) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub miejsca realizacji danej formy wsparcia z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 4

Procedury rekrutacyjne

 

1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej projektu www.szansabialystok.pl, jak również wysyłana do potencjalnych Beneficjentów pocztą elektroniczną i/lub, tradycyjną, bądź poprzez bezpośredni kontakt z Beneficjentami.

2. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA".

3. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

a) przyjmowanie zgłoszeń,

* podstawą rekrutacji jest Formularz zgłoszeniowy - dostarczony w określonym terminie do Biura Projektu osobiście, pocztą, faksem lub skanem oryginału formularza wraz
z innymi dokumentami wymaganymi przez realizatora Projektu (dostarczenie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub osobiście najpóźniej w dniu udzielania wsparcia). Dokument winien być podpisany przez osobę zgłaszającą się, w przypadku osoby niepełnoletniej deklaracje wypełnia rodzic/opiekun prawny. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej www.szansabialystok.pl.

b) ocena formalna,

4. Podczas rekrutacji przewiduje się następujące pierwszeństwa:

* Kolejność zgłoszeń

* Rodziny zagrożone odebraniem dzieci (2 pkt), Rodziny objęte niebieską kartą lub nadzorem kuratora (2 pkt), Samotni rodzice (1 pkt), Bezrobotni (1 pkt), Problem niepełnosprawności (2 pkt)

5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia ustalonego przez osobę prowadzącą rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane
na liście rezerwowej. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu rekrutacji zgłoszenia będą rejestrowani na liście rezerwowej.

6. Osoby zakwalifikowane do udziału we wsparciu będą informowane o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie. W informacji zawarte zostaną szczegółowe dane
na temat miejsca i terminu proponowanego wsparcia. Brak informacji jest równoznaczny z tym, że dana osoba nie zakwalifikowała się na daną formę wsparcia. Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość rezygnacji z udziału w danej formie wsparcia. Rezygnacja musi zostać niezwłocznie przesłana za pomocą poczty elektronicznej
(na adres wskazany w piśmie) i/lub pocztą tradycyjną najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenie dodatkowych postanowień w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu na etapie testowania tj. do 31.05.2019 r.


 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedstawicieli służb i instytucji w projekcie Pomagać efektywniej - model lokalnego sytemu reintegracji 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na lata 2014-2020 - realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"

 

 

§1

Informacje ogólne

 

1. Projekt Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 r. - 31.07.2020 r., swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

3. Celem projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób
i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" w Białymstoku oraz Kirkkopalvelut ry (The Church Resources Agency), Järvenpääntie.

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

7. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

a) warsztaty dla służb lokalnych

b) szkolenie wolontariuszy wykłady

c) szkolenie wolontariuszy warsztaty

8. Informacje dotyczące form wsparcia w ramach Projektu oraz zakresu tematycznego dostępne są na stronie internetowej www.szansabialystok.pl.

 

§2

Warunki uczestnictwa we wsparciu

 

1. Beneficjentami projektu są:

a) Grupa docelowa użytkownicy projektu G2 - na etapie testowania, podmioty działające na rzecz rodzin zagrożonych biorące udział w tworzeniu modelu, przedstawiciele lokalnych służb publicznych, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz studenci nauk pedagogicznych.

2. Osoby będące pracownikami spełniające w/w kryteria muszą poinformować pracodawcę o udziale w szkoleniach oraz uzyskać zgodę.

3. Działania są realizowane zgodnie z zasadami polityki równych szans - w projekcie mogą brać udział osoby bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), płeć.

 

§3

Zasady uczestnictwa w proponowanych działaniach

 

1. Obowiązkiem uczestnika projektu jest:

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b) udział w proponowanych działaniach związanych z rodzajem wsparcia, wypełnienie i przekazanie DEKLARACJI UCZESTNICTWA

c) każdorazowe potwierdzenia obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności

d) poinformowanie o zmianie stosunku zatrudnienia i danych personalnych.

2. Obowiązkiem organizatora szkolenia jest:

a) zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków do udzielania wsparcia,

b) zapewnienie realizacji programu merytorycznego przez kadrę posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje,

c) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub miejsca realizacji danej formy wsparcia z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 4

Procedury rekrutacyjne

 

1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na poszczególne szkolenia będzie umieszczona na stronie internetowej projektu www.szansabialystok.pl, jak również wysyłana
do potencjalnych Beneficjentów pocztą elektroniczną i/lub, tradycyjną, bądź poprzez bezpośredni kontakt z Beneficjentami.

2. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA".

3. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

a) przyjmowanie zgłoszeń,

* podstawą rekrutacji jest Formularz zgłoszeniowy - dostarczony w określonym terminie do Biura Projektu osobiście, pocztą, faksem lub skanem oryginału formularza wraz
z innymi dokumentami wymaganymi przez realizatora Projektu (dostarczenie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub osobiście najpóźniej w dniu udzielania wsparcia). Dokument winien być podpisany przez osobę zgłaszającą się. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

b) ocena formalna,

4. Podczas rekrutacji przewiduje się następujące pierwszeństwa:

* kolejność zgłoszeń

5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia ustalonego przez osobę prowadzącą rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane
na liście rezerwowej. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu rekrutacji zgłoszenia będą rejestrowani na liście rezerwowej.

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach będą informowane o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie. W informacji zawarte zostaną szczegółowe dane
na temat miejsca i terminu proponowanego wsparcia. Brak informacji jest równoznaczny z tym, że dana osoba nie zakwalifikowała się na daną formę wsparcia. Osoba zakwalifikowana na szkolenia ma możliwość rezygnacji z udziału w danej formie wsparcia. Rezygnacja musi zostać niezwłocznie przesłana za pomocą poczty elektronicznej
(na adres wskazany w piśmie) i/lub pocztą tradycyjną najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. Jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie, pracodawca beneficjenta zobowiązany jest do oddelegowania innego pracownika spełniającego kryteria określone w regulaminie rekrutacji na dane szkolenie.

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenie dodatkowych postanowień w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu na etapie testowania tj. do 31.05.2019 r.

 

 

 

Biuro Projektu

ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 66 30 141

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję