Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt EFS - Zamiast przemocy - regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zamiast przemocy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2014-2020 - realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"

 

 

§1

Informacje ogólne

 

1. Projekt "Zamiast Przemocy", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. - 31.03.2022 r., swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

3. Celem projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanej do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uwzględniającej współpracę różnych instytucji działających w tym obszarze.

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" w Białymstoku oraz Jonavos Rajono Socialini Paslaug Centras w Jonava (Litwa).

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

6. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

a) wsparcie w ramach Poradni Rodzinnej,

b) wsparcie w ramach Ośrodka Wsparcia Rodzin,

c) terapeutyczne wyjazdy rodzinne,

d) socjoterapeutyczne obozy dla dzieci,

e) asystentura osób niepełnosprawnych,

f) asysta rodzinna.

Rodziny i osoby mogą korzystać z różnych form wsparcia jednocześnie.

7. Informacje dotyczące form wsparcia w ramach Projektu oraz zakresu tematycznego dostępne są na stronie internetowej www.szansabialystok.pl.

 

§2

Warunki uczestnictwa we wsparciu

 

1. Beneficjentami projektu są:

a) grupa docelowa odbiorcy projektu G1 - grupę docelową stanowią rodziny (kobiety, mężczyźni, dzieci) zagrożone marginalizacją z problemem przemocy zamieszkujące miasto Białystok.

2. Działania są realizowane zgodnie z zasadami polityki równych szans - w projekcie mogą brać udział osoby bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), płeć.

 

§3

Zasady uczestnictwa w proponowanych działaniach

 

1. Obowiązkiem uczestnika projektu jest:

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b) udział w proponowanych działaniach związanych z rodzajem wsparcia, wypełnienie i przekazanie "DEKLARACJI UCZESTNICTWA",

c) potwierdzenie korzystania ze wsparcia na wybranych dokumentach.

2. Obowiązkiem organizatora działań jest:

a) zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków do udzielania wsparcia,

b) zapewnienie realizacji programu merytorycznego przez kadrę posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje,

c) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub miejsca realizacji danej formy wsparcia z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 4

Procedury rekrutacyjne

 

1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej projektu www.szansabialystok.pl, jak również wysyłana do potencjalnych Beneficjentów pocztą elektroniczną i/lub, tradycyjną, bądź poprzez bezpośredni kontakt z Beneficjentami.

2. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA".

3. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

a) przyjmowanie zgłoszeń,

* podstawą rekrutacji jest "Formularz zgłoszeniowy" - dostarczony w określonym terminie do Biura Projektu osobiście, pocztą, faksem lub skanem oryginału formularza wraz
z innymi dokumentami wymaganymi przez realizatora Projektu (dostarczenie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub osobiście najpóźniej w dniu udzielania wsparcia). Dokument winien być podpisany przez osobę zgłaszającą się, w przypadku osoby niepełnoletniej deklaracje wypełnia rodzic/opiekun prawny. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej www.szansabialystok.pl.

b) ocena formalna.

4. Podczas rekrutacji przewiduje się następujące pierwszeństwa:

* Kolejność zgłoszeń

* Rodziny zagrożone odebraniem dzieci z powodu przemocy domowej (2 pkt), Rodziny objęte niebieską kartą lub nadzorem kuratora (2 pkt), Rodziny, w których występuje przemoc osób niepełnosprawnych (2 pkt).

5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia ustalonego przez osobę prowadzącą rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane
na liście rezerwowej. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu rekrutacji zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.

6. Osoby zakwalifikowane do udziału we wsparciu będą informowane o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie. W informacji zawarte zostaną szczegółowe dane
na temat miejsca i terminu proponowanego wsparcia. Brak informacji jest równoznaczny z tym, że dana osoba nie zakwalifikowała się na daną formę wsparcia. Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość rezygnacji z udziału w danej formie wsparcia. Rezygnacja musi zostać niezwłocznie przesłana za pomocą poczty elektronicznej
(na adres wskazany w piśmie) i/lub pocztą tradycyjną najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenie dodatkowych postanowień w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu na etapie testowania tj. do 31.12.2020 r.

 

 

 

Biuro Projektu

ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 66 30 141

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję