Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Aktualnie realizowane

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - projekt dofinansowany przez prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzone są dwie specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla ok. 32 dzieci. Świetlice umiejscowione
są na osiedlu Starosielce. Placówki są prowadzone przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin i zapewniają opiekę psychologiczno - pedagogiczną, zajęcia rozwojowe w oparciu
o indywidualne diagnozy i plany korekcyjne dzieci, socjoterapię, terapię pedagogiczną oraz
intensywną pracę z rodzinami.

 


 

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej - projekt dofinansowany przez

Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego - Klub Szansuś, skierowany do 15 dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych marginalizacją, zamieszkujących teren Białegostoku. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie.
Dzieci uczęszczające do świetlicy są otaczane atmosferą bezpieczeństwa. Wychowankowie placówki otrzymują
wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, a także mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach rozwojowych opartych na diagnozie i indywidualnych
planach korekcyjnych każdego z podopiecznych.

 


 

Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie pomocą ubogie rodziny zamieszkujące teren miasta Białegostoku (zwłaszcza osiedla Starosielce) znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie dotyczyć będzie głównie pomocy w wyposażeniu dzieci w wyprawki szkolne,
niezbędną odzież oraz zakup paczek bożonarodzeniowych. Oferowana pomoc będzie pomocą i wsparciem w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych przez beneficjentów.

 


 

Eko Szansa - program edukacji ekologicznej - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Głównym celem programu jest poszerzanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców osiedla Starosielce.
Projekt zakłada promowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
W ramach programu przewidziane są warsztaty o tematyce dotyczącej między innymi recyklingu,
sposobów zagospodarowania terenów zielonych i segregacji odpadów,
a także organizacja Ekologicznego Festynu Rodzinnego.

 


 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt dotyczy indywidualnego wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Głównym celem będzie
poprawa lub przywrócenie w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania przez nią funkcji społecznych. 
Specjaliści pracujący w środowisku udzielają pomocy w zakresie uzgodnionych
wspólnie z rodziną problemów i potrzeb.
Pomoc dostosowana jest w zależności od gotowości realnego działania przez klienta. 

 


 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2019 - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu odbyły się dwa obozy, łącznie dla 17 dzieci, które na co dzień uczęszczają do Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez
nasze Stowarzyszenie. Grupa młodsza spędziła ferie w Suwałkach,a dzieci w starszym wieku szkolnym przebywały w Białowieży.
Stworzyło to podopiecznym możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji oraz poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.
Miejsca wypoczynku było dostosowane do potrzeb naszych wychowanków, dawały możliwość swobody, przestrzeni, pozwalały na dużą aktywność fizyczną,
która sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych. 

 


 

Świadomi rodzice - wspomaganie rodziców i opiekunów w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych - projekt dofinansowany
przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program dotyczy wspierania rodzin w zakresie zwiększania ich świadomości wychowawczej oraz wzmacniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Projekt realizowany jest głównie poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowanych
specjalistów - pedagogów oraz warsztaty grupowe i wykłady. Poradnictwo skierowane jest przede wszystkim do osób, które na co dzień borykają się z problemami wychowawczymi ze swoimi dziećmi oraz posiadają niskie kompetencje w tym zakresie.

 


 

Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program dotyczy wspierania rodzin z dziećmi do 3 lat, zamieszkujących na terenie miasta Białystok oraz borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Celem programu jest wielokierunkowe wsparcie rodzin, szczególnie w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych,

poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Zajęcia oferowane w programie mają na celu rozwijanie potencjału oraz zwiększenie radzenia sobie z różnorodnymi problemami, a także budowanie właściwych relacji rodzinnych.

 


 

Dożywianie podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego 
w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2019/2020

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program PAJACYK polega na finansowaniu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. W ramach projektu finansowane
są podwieczorki w dwóch Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego
prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. W roku szkolnym 2019/2020 programem objętych jest 14 podopiecznych.

 


 

Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według przyjętych standardów zawodowych.

 


 

Zamiast przemocy - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania: metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanej do rodzin zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, uwzględniającej współpracę różnych instytucji działających w tym obszarze. Projekt obejmuje wsparcie w następujących formach pracy: poradnia rodzinna (interwencja kryzysowa i terapia dla rodzin), ośrodek wsparcia rodzin (zajęcia grupowe), terapeutyczne wyjazdy rodzinne, socjoterapeutyczne obozy dla dzieci, asysta osób niepełnosprawnych (wsparcie osób niepełnosprawnych, które doświadczają przemocy) oraz asysta rodzinna.

 


 

Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności opieki żłobkowej w Białymstoku poprzez utworzenie 24 miejsc dla dzieci w nowym żłobku oraz wzrost

aktywności zawodowej 30 rodziców/opiekunów w okresie 24 miesięcy. Uczestnikami projektu będą osoby powracające na rynek pracy po przerwie na urodzenie/wychowanie dziecka oraz osoby, które ze względu na opiekę nad dzieckiem były bezrobotne lub bierne zawodowo.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję