Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt EFS

Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący
według przyjętych standardów zawodowych. Produktem jest opracowanie instrukcji i rekomendacji wdrażania lokalnego systemu reintegracji, nastawionego na wyrównywanie szans dzieci z rodzin ubogich i zmarginalizowanych poprzez
zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach, wsparcie rodzin, rozwój rodzinnej opieki zastępczej, indywidualizację
nauczania, integrację i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową.KLUB DLA RODZIN

Klub dla rodzin powstał w kwietniu 2018 roku i mieści się przy ul. Barszczańskiej 10/23. Realizowany jest w ramach projektu Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji. Model funkcjonowania placówki zaczerpnięto ze standardów pomocy osobom marginalizowanym w Skandynawii. Czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:00. Klub zapewnia wsparcie 10 dzieci w wieku do 3 lat i ich rodzicom, pozwalające rozwiązywać różnorodne problemy, rozwijać potencjał oraz zwiększać samodzielne radzenie sobie w życiu. Rodzice pod opieką kadry merytorycznej Stowarzyszenia uczą się m.in. właściwej opieki, wychowania i budowania konstruktywnych relacji wewnątrzrodzinnych.


 Biuro Projektu
ul.Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 66 30 141

Regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu dostępny jest w zakładce

REKRUTACJA.


W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu