Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Aktualnie realizowane

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dofinansowane przez prezydenta Miasta Białegostoku.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzone są dwie specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla ok. 32 dzieci. Świetlice umiejscowione są na osiedlu Starosielce. Świetlice są prowadzone przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin i zapewniają opiekę psychologiczno- pedagogiczną, zajęcia rozwojowe w oparciu o indywidualne diagnozy i plany korekcyjne dzieci, socjoterapię, terapię pedagogiczną oraz intensywną pracę z rodzinami.

 


 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego- Klub Szansuś, skierowany do 15 dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych marginalizacją, zamieszkujących teren Białegostoku. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu, 5 godzin dziennie. Dzieci uczęszczające do świetlicy są otaczane atmosferą bezpieczeństwa. Wychowankowie placówki otrzymują wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, a także  mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach rozwojowych opartych na: diagnozie i indywidualnych planach korekcyjnych każdego z podopiecznych.

 


 

Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie pomocą ubogie rodziny zamieszkujące teren miasta Białegostoku (zwłaszcza osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza) znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie dotyczyć będzie głównie pomocy 
w wyposażeniu dzieci w wyprawki szkolne, niezbędną odzież oraz paczki bożonarodzeniowe. Oferowana pomoc będzie pomocą i wsparciem 
w przezwyciężaniu sytuacji trudnych życiowych przez beneficjentów.

 


 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego 
na rzecz mieszkańców Białegostoku - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białystok

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada możliwość korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej i wielokierunkowej pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, psychologicznych, prawnych i pedagogicznych w postaci specjalistycznego poradnictwa. Działania skierowane są do mieszkańców Białegostoku. Realizacja poradnictwa przewidziana jest w formie konsultacji w Poradni Rodzinnej prowadzonej przez naszą organizację. Specjaliści zatrudnieni do prowadzenia bezpośrednich spotkań z osobami potrzebującymi posiadałyby odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego rodzaju działaniach.

 


 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU;

Projekt dotyczy indywidualnego wsparcia rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Specjaliści pracujący 
w środowisku udzielają pomocy w zakresie uzgodnionych wspólnie z rodziną problemów i potrzeb. Pomoc dostosowana jest w zależności od gotowości realnego działania przez klienta. Projekt dotyczy mieszkańców Białegostoku.

 


 

„Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu odbył się obóz dla 11 dzieci, uczęszczających, na co dzień do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”.

Podczas ferii zimowych dzieci miały okazję spędzić tydzień w Ełku. Stworzyło to podopiecznym możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji oraz poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia. Miejsce wypoczynku było dostosowane do potrzeb naszych wychowanków, dawało możliwość swobody, przestrzeni, pozwalało na dużą aktywność fizyczną, która sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych.

W ramach projektu częściowo dofinansowane zostało zakwaterowanie uczestników obozu.

 


 

Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego 
w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2017/2018

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu finansowane są podwieczorki w 2 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą organizację. Finansowaniem objętych jest 10 podopiecznych.

 


 

"Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Edukacja, Wiedza, Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania -modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według przyjętych standardów zawodowych.

 


 

"Akademia Młodego Obywatela" realizowana w ramach środków z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 2018

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt realizowany w dwóch specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (jedna dla dzieci w wieku 6-9 lat, druga dla dzieci w wieku 10 – 13 lat) prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku.

Działania będą uzupełnieniem oferty programowej placówek. Uzupełnią wiedzę dzieci o historii kraju i regionu. Edukacja obywatelska w tym przypadku będzie odnosiła się do kształtowania w dzieciach wartości, których brakuje im w codziennym życiu rodzinnym oraz rówieśniczym. Projekt nastawiony jest na takie obszary jak współdecydowanie, współpraca, tolerancja, równość praw wszystkich członków grupy wobec siebie, solidarność, przestrzeganie prawa i norm obowiązujących w społeczeństwie, poznawanie środowiska lokalnego i jego historii. Planowane działania: aktywizujące zajęcia edukacyjne, wycieczki, debaty, quizy i konkursy oraz organizacja Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją i zaproszenie do udziału w nich rodziców. Biwaki i obozy letnie nastawione są na samodzielną realizację zadań i intensywną naukę współpracy i współżycia w grupie.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu