Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Aktualnie realizowane

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - projekt dofinansowany przez prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzone są dwie specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla ok. 32 dzieci. Świetlice umiejscowione
są na osiedlu Starosielce. Placówki są prowadzone przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin i zapewniają opiekę psychologiczno - pedagogiczną, zajęcia rozwojowe w oparciu
o indywidualne diagnozy i plany korekcyjne dzieci, socjoterapię, terapię pedagogiczną oraz
intensywną pracę z rodzinami.

 


 

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej - projekt dofinansowany przez Prezydenta
Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego - Klub Szansuś, skierowany do 15 dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych marginalizacją, zamieszkujących teren Białegostoku. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie.
Dzieci uczęszczające do świetlicy są otaczane atmosferą bezpieczeństwa. Wychowankowie placówki otrzymują
wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, a także mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach rozwojowych opartych na diagnozie i indywidualnych
planach korekcyjnych każdego z podopiecznych.

 


 

Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie pomocą ubogie rodziny zamieszkujące teren miasta Białegostoku (zwłaszcza osiedla Starosielce) znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie dotyczyć będzie głównie pomocy w wyposażeniu dzieci w wyprawki szkolne,
niezbędną odzież oraz zakup paczek bożonarodzeniowych. Oferowana pomoc będzie pomocą i wsparciem w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych przez beneficjentów.

 


 

Eko Szansa - program edukacji ekologicznej - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Głównym celem programu jest poszerzanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców osiedla Starosielce.
Projekt zakłada promowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
W ramach programu przewidziane są warsztaty o tematyce dotyczącej między innymi recyklingu,
sposobów zagospodarowania terenów zielonych i segregacji odpadów,
a także organizacja Ekologicznego Festynu Rodzinnego.

 


 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt dotyczy indywidualnego wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Głównym celem będzie
poprawa lub przywrócenie w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania przez nią funkcji społecznych. 
Specjaliści pracujący w środowisku udzielają pomocy w zakresie uzgodnionych
wspólnie z rodziną problemów i potrzeb.
Pomoc dostosowana jest w zależności od gotowości realnego działania przez klienta. 

 


 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2019 - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu odbyły się dwa obozy, łącznie dla 17 dzieci, które na co dzień uczęszczają do Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez
nasze Stowarzyszenie. Grupa młodsza spędziła ferie w Suwałkach,a dzieci w starszym wieku szkolnym przebywały w Białowieży.
Stworzyło to podopiecznym możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji oraz poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.
Miejsca wypoczynku było dostosowane do potrzeb naszych wychowanków, dawały możliwość swobody, przestrzeni, pozwalały na dużą aktywność fizyczną,
która sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych. 

 


 

Świadomi rodzice - wspomaganie rodziców i opiekunów w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych - projekt dofinansowany
przez Prezydenta Miasta Białegostoku

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program dotyczy wspierania rodzin w zakresie zwiększania ich świadomości wychowawczej oraz wzmacniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Projekt realizowany jest głównie poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowanych
specjalistów - pedagogów oraz warsztaty grupowe i wykłady. Poradnictwo skierowane jest przede wszystkim do osób, które na co dzień borykają się z problemami wychowawczymi ze swoimi dziećmi oraz posiadają niskie kompetencje w tym zakresie.

 


 

Dożywianie podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego 
w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2018/2019

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program PAJACYK polega na finansowaniu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. W ramach projektu finansowane
są podwieczorki w dwóch Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego
prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. W roku szkolnym 2018/2019 programem objętych jest 10 podopiecznych.

 


 

Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według przyjętych standardów zawodowych.

 

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu