O projekcie

"Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Edukacja, Wiedza, Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania -modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według przyjętych standardów zawodowych. Produktem jest opracowanie instrukcji i rekomendacji wdrażania lokalnego systemu reintegracji, nastawionego na wyrównywanie szans dzieci z rodzin ubogich i zmarginalizowanych poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach, wsparcie rodzin, rozwój rodzinnej opieki zastępczej, indywidualizację
nauczania, integrację i wsparcie ON, aktywizację zawodową.

Klub powstał z potrzeb i inicjatywy mieszkańców bloków ul. Barszczańskiej i ul. Klepackiej osiedla Starosielce w Białymstoku, rodzin borykających się z wieloma problemami, obszaru na którym pracujemy od 2010 roku. Na osiedlu wielu młodych rodziców z małymi dziećmi (0-3 lata) ma poważne problemy życiowe (w tym także problemy we właściwej opiece nad dziećmi), niestety brakowało również oferty pomocy w tym zakresie. Jak wynika z badań, rozwiązywanie problemu marginalizacji we wczesnych latach dzieciństwa odgrywa ogromną rolę w walce ze zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Najskuteczniejsze jest wczesne nawiązane współpracy z rodziną i objęcie jej profesjonalnym wsparciem. W życiu dziecka wczesne dzieciństwo jest najistotniejszym okresem, który kształtuje poczucie bezpieczeństwa i najważniejsze cechy charakteru.

Klub dla rodzin powstał w kwietniu 2018 roku i mieści się przy ul. Barszczańskiej 10/23. Realizowany jest w ramach projektu „Pomagać efektywniej - Model lokalnego systemu reintegracji”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Model funkcjonowania placówki zaczerpnięto ze standardów pomocy osobom marginalizowanym w Skandynawii. Czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-13. Klub zapewnia 10 dzieci w wieku 0-3 lata i ich rodzicom wsparcie, pozwalające rozwiązywać różnorodne problemy, rozwijać potencjał oraz zwiększać samodzielne radzenie sobie w życiu. Rodzice pod opieką kadry merytorycznej Stowarzyszenia uczą się m.in. właściwej opieki, wychowania i budowania konstruktywnych relacji wewnątrzrodzinnych.


   Biuro Projektu

ul.Magnoliowa 4
15-669 Białystok

tel. 85 66 30 141

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394