PROJEKTY KTÓRE REALIZUJEMY W 2017 ROKU

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dofinansowane przez prezydenta Miasta Białegostoku.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzone są dwie specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla ok. 32 dzieci. Świetlice umiejscowione są na dwóch osiedlach: osiedlu Zielone Wzgórza oraz Starosielce. Świetlice są prowadzone przez 5 dni
w tygodniu, po 5 godzin i zapewniają opiekę psychologiczno- pedagogiczną, zajęcia rozwojowe w oparciu o indywidualne diagnozy i plany korekcyjne dzieci, socjoterapię, terapię pedagogiczną oraz intensywną pracę z rodzinami.

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach zadania prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego- Klub Szansuś, skierowany do 15 dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych marginalizacją, zamieszkujących teren Białegostoku. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu, 5 godzin dziennie. Dzieci uczęszczające do świetlicy są otaczane atmosferą bezpieczeństwa. Wychowankowie placówki otrzymują wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, a także  mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach rozwojowych opartych na: diagnozie i indywidualnych planach korekcyjnych każdego z podopiecznych.

 

Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie pomocą ubogie rodziny zamieszkujące teren miasta Białegostoku (zwłaszcza osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza) znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie dotyczyć będzie głównie pomocy 
w wyposażeniu dzieci w wyprawki szkolne, niezbędną odzież oraz paczki bożonarodzeniowe. Oferowana pomoc będzie pomocą i wsparciem
w przezwyciężaniu sytuacji trudnych życiowych przez beneficjentów.

 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego
na rzecz mieszkańców Białegostoku - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białystok

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada możliwość korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej i wielokierunkowej pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, psychologicznych, prawnych i pedagogicznych w postaci specjalistycznego poradnictwa. Działania skierowane są do mieszkańców Białegostoku. Realizacja poradnictwa przewidziana jest w formie konsultacji w Poradni Rodzinnej prowadzonej przez naszą organizację. Specjaliści zatrudnieni do prowadzenia bezpośrednich spotkań z osobami potrzebującymi posiadałyby odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego rodzaju działaniach.

 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU;

Projekt dotyczy indywidualnego wsparcia rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Specjaliści pracujący
w środowisku udzielają pomocy w zakresie uzgodnionych wspólnie z rodziną problemów i potrzeb. Pomoc dostosowana jest w zależności od gotowości realnego działania przez klienta. Projekt dotyczy mieszkańców Białegostoku.

 

„Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu odbył się obóz dla 17 dzieci, uczęszczających, na co dzień do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”.

Podczas ferii zimowych dzieci miały okazję spędzić tydzień w Suwałkach. Stworzyło to podopiecznym możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji oraz poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia. Miejsce wypoczynku było dostosowane do potrzeb naszych wychowanków, dawało możliwość swobody, przestrzeni, pozwalało na dużą aktywność fizyczną, która sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych.

W ramach projektu częściowo dofinansowane zostało zakwaterowanie uczestników obozu.

 

Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego
w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2016/2017

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu finansowane są podwieczorki w 2 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą organizację. Finansowaniem objętych jest 20 podopiecznych.

 

"Bliżej siebie II - oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy" dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Program kierowany jest do rodzin przeżywających różne trudności, chcących poprawić swoją sytuację rodzinną. Wsparcie w formie warsztatów kierowane jest do rodziców z dziećmi w wieku 2-6 lat.Ich celem jest wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ćwiczenie wzajemnej komunikacji, rozumienia i konstruktywnego odpowiadania na potrzeby dzieci oraz budowanie ich potencjałów rozwojowych. Dodatkowo rodzice będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju dzieci oraz samorozwoju poprzez udział w konsultacjach indywidualnych.

 

"Dobry rodzic - dobry start II" dofinansowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej edycji "Dobry rodzic - dobry start".
W ramach projektu udzielana jest pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest specjalistyczne wsparcie w pokonywaniu różnych problemów m.in. emocjonalnych, społecznych i wychowawczych. Beneficjentami projektu jest grupa rodziców mieszkająca w Białymstoku.


Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego
w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną w okresie wakacyjnym 2017

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu w okresie wakacyjnym finansowane są posiłki w 2 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą organizację. Finansowaniem objętych jest 20 podopiecznych.


„Wakacje z Szansą” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

W ramach projektu odbył się 14-dniowy obóz wędrowny dla 12 dzieci, uczęszczających, na co dzień do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”.

Dzieci wędrowały ze Starego Folwarku do Augustowa.
Miejsca pobytu i proponowane aktywności sprzyjały poszerzaniu wiedzy
o otaczającym świecie, popularyzacji najpiękniejszych i najciekawszych terenów regionu. Odbiorcami programu były dzieci w wieku szkolnym (8-12 lat) zamieszkujące teren miasta Białystok.

W ramach projektu częściowo dofinansowane zostało zakwaterowanie uczestników obozu, ubezpieczenie oraz transport.


„Bezpiecznie znaczy mądrze cz. VII” dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, które są szczególnie narażone na przejmowanie zachowań przemocowych, przestępczych, uzależnień i innych nieakceptowanych społecznie.

W ramach projektu realizowane są działania skierowane do dzieci i dorosłych zagrożonych marginalizacją, jak również do osób pracujących w obszarze pomocy społecznej oraz osób przygotowujących się do tego rodzaju pracy.
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394