Projekty zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie


·         „Świadomi rodzice” – wspieranie świadomości wychowawczej oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny i środowiska lokalnego - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;

·         "Daj szansę swojemu dziecku" - projekt dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

·         "Wakacyjna brygada RR- Razem Raźniej" - projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku;

·         "Z plecakiem po mazurach" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;

·         Program profilaktyki selektywnej "Moje życie w moich rękach cz. II" dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;

·         "Przez sport do tolerancji" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

·         "Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

·         Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

·         Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.

·         Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku

·         ”Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

·         Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną.

·         ”Bliżej siebie II – oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy” – dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

·         ”Dobry rodzic – dobry start II” – dofinansowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki

·         Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną w okresie wakacyjnym.

·         ”Wakacje z Szansą” – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

·         ”Bezpiecznie znaczy mądrze cz. VII” – dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpieczniej”


Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929