Program Psychoprofilaktyczny
W ramach realizowanego 

PROGRAMU PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO

prowadzone są następujące działania: 

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z równoległą współpracą z rodzicami dzieci objętych opieką świetlic.

Placówka Wsparcia Dziennego Klub SZANSUŚ przy ul. BARSZCZAŃSKIEJ 6 w Białymstoku

Placówka Wsparcia Dziennego "SZANSUŚ" obejmuje stałą opieką 20 dzieci w wieku 2,5– 5 lat. 
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. 
W świetlicy dzieci kształcą umiejętność samoobsługi, dbania o higienę osobistą oraz samodzielność. Nasi podopieczni rozwijają swoje pasje i zainteresowania podczas zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych, naukowych oraz kulinarnych. Każde z nich są dostosowane do wieku wychowanków. Dzieci codziennie uczą się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i współżycia w grupie rówieśniczej, dzięki czemu w Klubie Malucha panuje przyjazna atmosfera. Dzieci są otwarte, chętne do wspólnych zabaw, które dają im wiele radości, a przecież „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak).

Placówka Wsparcia Dziennego SZANSA przy ul. BARSZCZAŃSKIEJ 10 w Białymstoku

Świetlica socjoterapeutyczna jest miejscem, gdzie wychowawcy spotykają się z dziećmi w celu nabywania ważnych umiejętności, pozwalających na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego też swoje działania opieramy na zasadzie tzw. „społeczności”. Oznacza to, że dzieci wraz z wychowawcami decydują o większości rzeczy jakie ich dotyczą. Między innymi wybierają sposób spędzania czasu wolnego, wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy, decydują o ponoszonych konsekwencjach. Świetlica funkcjonuje tak, jak chcą tego jej uczestnicy. Dzięki temu dzieci uczą się brania odpowiedzialności za swoje działania i decyzje, uczą się komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Wsparcie i zrozumienie jakie dzieci otrzymują od wychowawców i rówieśników stwarza przestrzeń do dzielenie się swoimi problemami i sprzyja radzeniu sobie z nimi. Ważne jest dla nas, aby nasi podopieczni realizowali swoje marzenia i zainteresowania. Poprzez wyjścia i różnorodne zajęcia, staramy się poszerzać ich wiedzę o świecie i dawać jak najwięcej możliwości doświadczania nowych rzeczy. Staramy się również, aby dzieci sprawnie radziły sobie z różnymi codziennymi czynnościami. Dzięki pracy i dobrowolnym zaangażowaniu dzieci, świetlica jest miejscem uczenia się odpowiedzialnego, świadomego życia. Najważniejsze jest jednak to, że my lubimy ze sobą przebywać. 
Nasza świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 18.00.

Placówka Wsparcia Dziennego SZANSA przy ul. MAGNOLIOWEJ 4 w Białymstoku

Oferta naszej świetlicy skierowana jest do dzieci w wieku 10 – 13 lat, zamieszkałych przede wszystkim na terenie osiedla Zielone Wzgórza. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do  18.00. Działalność podejmowana w naszej placówce oparta jest na elementach społeczności korekcyjnej, co oznacza, że w podejmowaniu decyzji dotyczących życia świetlicy biorą udział zarówno wychowawcy, jak i wychowankowie, a głos każdego członka grupy jest jednakowo ważny. Wszystkie nasze działania mają na celu wspieranie prawidłowego rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego wychowanków. W świetlicy oferujemy program zajęć odpowiadający na indywidualne potrzeby każdego dziecka i  wyrównujący deficyty rozwojowo – wychowawcze. Każdego dnia dzieci otrzymują wsparcie w zakresie nauki szkolnej, mają możliwość spożycia ciepłego posiłku, przygotowywanego wspólnie z wychowawcami. Stanowi to część treningu samoobsługi, na który składa się także sprzątanie pomieszczeń oraz dokonywanie drobnych napraw. Dzieci nabywają w ten sposób umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Prowadzone w świetlicy zajęcia (naukowe, plastyczne, sportowe, teatralne, kulinarne) poszerzają ich wiedzę o świecie, kształtują ekspresję twórczą i ruchową oraz uczą alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Proponowane wyjścia do kina, teatru, muzeum, czy galerii sztuki ułatwiają podopiecznym dostęp do dóbr kultury. Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci uczą się nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Wspólne ustalanie zasad stanowi naukę brania odpowiedzialności za swoje decyzje oraz ponoszenia konsekwencji własnych zachowań. Staramy się przejść z dziećmi kawałek ich życia, służąc im swoją pomocą.


2. Organizowanie imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej.

Imprezy skierowane do społeczności lokalnej: festyn czy ogniska sąsiedzkie, co roku są doskonałą okazją do tego, aby integrować środowisko, w którym na co dzień pracujemy. 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394