Każda świetlica lepsza niż ulica

Z ogromnym niepokojem obserwujemy konsekwencje art. 18 p.2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
dotyczącego wymogów lokalowych jakie od 1 stycznia 2013 roku muszą spełniać wszystkie Placówki Wsparcia Dziennego, czyli m.in. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze.

Zapis ten miał być gwarantem bezpieczeństwa dzieci w tych placówkach, jednakże paradoksalnie, doprowadzi on do zamknięcia wielu  świetlic i ognisk wychowawczych w Polsce, pozbawiając w ten sposób kilkanaście tysięcy dzieci wsparcia, a tym samym, zmuszając je do powrotu na ulice.

Przytoczona wyżej ustawa zakłada, iż od stycznia 2013 roku Wójt wydaje zezwolenie na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego. Aby takie pozwolenie mógł wydać, placówka musi dostarczyć między innymi pozytywną opinię właściwego miejscowego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Warunki, które muszą spełnić placówki, aby otrzymać pozytywne opinie, dla bardzo wielu z nich są niemożliwe do zrealizowania. Dotyczą one między innymi wysokości pomieszczeń, ilości toalet, szerokości klatki schodowej itp. Jeżeli placówka nie spełni tych warunków musi zostać zlikwidowana. Obecnie większość świetlic i klubów środowiskowych, szczególnie prowadzonych przez organizacje pozarządowe, mieści się w starych kamienicach czy suterenach. Są to jednak miejsca zapewniające pomoc dzieciom z najtrudniejszych środowisk - dzieciom, które nie są grzeczne i nie potrafią dostosować się do wymagań placówek publicznych a najbardziej potrzebują pomocy i wyrównania szans na starcie w dorosłe życie. W niektórych miejscach można znaleźć w okolicach dotychczasowej placówki, inny lokal, spełniający standardy, co jednak wiąże się z  kilkukrotnie większymi kosztami utrzymania przy braku możliwości uzyskania dotacji na ten cel. W zdecydowanej jednak większości sytuacji, Placówki Wsparcia Dziennego mieszczą się na osiedlach, gdzie nie istnieją lokale, które by spełniały wymagane standardy. W takiej sytuacji, placówki będą zamykane, a dzieciaki, które na co dzień otrzymywały w nich wsparcie, powrócą na ulice, i skazane będą na degradację, powielanie destrukcyjnych wzorców wyniesionych z najbliższego środowiska, powrót do przestępczości i uzależnień. Masowe zamykanie świetlic, odbiera szansę tym dzieciom na zmianę swojego losu, pozbawia je, często jedynej, alternatywy, w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do wyrywania ich z rodzinnych domów i umieszczenia w całodobowych  placówkach opiekuńczych, wychowawczych czy resocjalizacyjnych.

W tym miejscu wydaje nam się niezbędna merytoryczna dyskusja na temat roli Placówek Wsparcia Dziennego w systemie wsparcia dziecka i rodziny. Podopiecznymi placówek wsparcia dziennego, bardzo często mieszkają w skrajnie złych warunkach – w przepełnionych mieszkaniach, bez ogrzewania, elektryczności i ciepłej wody, z toaletą na klatce schodowej lub poza budynkiem. Bywa tak, że łazienka w świetlicy to jedyne miejsce, gdzie dziecko może się wykąpać w ciepłej wodzie i użyć pralki. Mając na uwadze taki stan rzeczy poddajemy w wątpliwość zasadność art. 18 p.2 w./w. ustawy. Uważamy, iż bezpieczeństwo dzieci jest bardzo istotnym aspektem troski, jaką winien wykazywać dorosły, a także Państwo w stosunku do swoich obywateli. Jednakże, czy po zlikwidowaniu kilku tysięcy świetlic, dzieci, które nie będą mogły z nich korzystać, będą bardziej bezpieczne na ulicy? Wydaje nam się, że każda świetlica (nawet jeśli zlokalizowana jest w piwnicy czy też w starej kamienicy) jest bezpieczniejsza od bram, śmietników i ulic , które są realną alternatywą dla tych dzieci.

W pomoc świetlicom zaangażował się Wojewoda podlaski Maciej Żywno. Jego starania doprowadziły do wznowienia w sejmie rozmów merytorycznych nad ustawą. Możemy także liczyć na wsparcie pana senatora Andrzeja Persona oraz pana posła Marcina Święcickiego i pani poseł Joanny Fabisiak Dziękujemy.

Ty także możesz przyłączyć się do akcji KAŻDA ŚWIETLICA LEPSZA NIŻ ULICA. Zapraszamy na: www.facebook.com/swietlice Tam również na bieżąco będą udostępniane najnowsze informacje dotyczące sytuacji placówek wsparcia dziennego.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929