Zapraszamy na konferencję - Model usamodzielnienia

Wraz z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym Oddział w Warszawie, serdecznie  zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: „Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia”, która odbędzie się w Białymstoku, 10 grudnia 2013 r.

W latach 2003-09 Towarzystwo, we współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej współorganizowało 6 ogólnopolskich cykli konferencji pod wspólnymi tytułami „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości” i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

W latach 2010-12 organizowaliśmy cykle konferencji pod wspólnym tytułem „Jak pomagać nie upokarzając” poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji „Przemoc w pomocy”, „Przemoc w rodzinie” i „Przemoc wobec dzieci” wzięło udział ponad 3.000 osób.

Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2013 r. będzie pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dorastających w opiece zastępczej. Cały proces wychowania dziecka, od narodzin do dorosłości, służy przede wszystkim przygotowaniu go do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody i autonomii, rośnie jego samodzielność. Pojawiają się nowe zadania, obowiązki oraz realne konsekwencje podejmowanych decyzji. Z rodziny dziecko wynosi stosunek do siebie, nadzieje, oczekiwania wobec świata i najbliższych, obraz rodziny, wzory ról rodzinnych a także urazy, kompleksy i obawy.

Dla młodych osób przebywających, z różnych powodów, poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte
w okresie dzieciństwa i dorastania a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu oraz utrudnić im uzyskanie samodzielności.

Z poważaniem:

Marek Liciński


Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na  formularzu do dnia 30 listopada 2013 r., aby otrzymać formularz prosimy pisać na poniższy adres mailowy.


pocztą:                  ul. Magnoliowa 4; 15-950 Białystok

e-mail:                   modelusamodzielnienia@wp.pl


 PROGRAM KONFERENCJI „Z opieki w dorosłość – model usamodzielnienia”

10 grudnia 2013 r.; Białystok

Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; ul. Świerkowa 20

        930- 1000  -           rejestracja uczestników konferencji

A.    PREZENTACJA WYPRACOWANEGO MODELU USAMODZIELNIENIA

            1000- 1010 -  wprowadzenie - Marek Liciński Towarzystwo Psychoprofilaktyczne -Warszawa

1010- 1030  - Potrzeby i problemy dorastających w opiece zastępczej - Elżbieta Dallemura - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA - Białystok

1030- 1050  - Aktywna praca socjalna - Anna Orzechowska - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne - Warszawa

1050- 1110  - Praca nad problemami emocjonalnymi - Marek Liciński - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne - Warszawa

1110- 1130  - Trening umiejętności - Anna Mojsak - Rodzinny Dom Dziecka -           Białystok

            1130- 1200 - przerwa

B.        DOBRE PRAKTYKI

1200- 1220  - Grzegorz Piekutowski - Zakład poprawczy - Białystok

1220- 1240  - Elżbieta Czerkacz - Rodzinny Dom Dziecka CARITAS Archidiecezji Białostosckiej - Białystok

1240- 1300  - Maciej Mojsak - Rodzinny Dom Dziecka - Białystok

C.        1300- 1330        -           dyskusja
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929