Ogólnopolska konferencja na temat palcówek wsparcia dziennego
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt. "Praca z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną z problemem przemocy w rodzinie w placówce wsparcia dziennego".

PROGRAM

Konferencja „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie
w placówkach wsparcia dziennego”

22.11.2013r. Białystok

Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

10.00- Rejestracja uczestników

10.30- Rozpoczęcie konferencji

MODUŁ I- WYSTĄPIENIA

10.45- 11.10- Rola placówek wsparcia dziennego w systemie pomocy społecznej- Anna Gierałtowska, Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawa

11.10- 11.35- Problemy i potrzeby rodzin marginalizowanych- Joanna Włodek, Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci”, Warszawa

11.35- 12.00- Praca z rodzinami marginalizowanymi- Elżbieta Dallemura, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”, Białystok

12.00- 12.25- Tworzenie rocznego programu pracy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka-  Małgorzata Latusek, Dominika Wójcik, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Katowice

12.25- 12.50- Istota pracy zespołowej w strukturze placówki wsparcia dziennego- Iwona Zduńczyk, były koordynator świetlic, Białystok

12.50- 13.10- Przerwa kawowa

MODUŁ II- WARSZTATY

13.10- 15.10- Warsztaty

15.10- 15.30- Przerwa kawowa

15.30- 16.00- Podsumowanie, refleksje uczestników, zakończenie konferencji

MODUŁ II- WARSZTATY

Wszystkie warsztaty odbywać się będą w tym samym czasie, w godz. 13.10- 15.10

L.P

TYTUŁ WARSZTATU

TREŚĆ

OSOBY PROWADZĄCE

I

Praca z dzieckiem odrzuconym- konstruowanie diagnozy i planu pomocy

Dziecko, które było odrzucane przez rodziców czy opiekunów, przeżywa konflikt pomiędzy potrzebą miłości i bliskości, a lękiem przed odrzuceniem
i zależnością. Szuka łapczywie miłości i bliskości dającej mu też poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie,
w związku z dotychczasowymi doświadczeniami
i wyniesionymi z nich kompleksami, bardzo boi się odrzucenia i zależności.

Proponowany warsztat  umożliwi:

-  poznanie i zrozumienie specyfiki dzieci odrzuconych, ich problemów i potrzeb;

- przyjrzenie się przyczynom tych problemów oraz nieprawidłowościom wychowania przyczyniającym się do ukształtowania osobowości dziecka odrzuconego;

- naukę diagnozy oraz konstruowania indywidualnych planów korekcyjnych, służącym zrozumieniu i  pomocy dzieciom odrzuconym.

Paweł Niewodowski- pedagog, psycholog – seksuolog. Od 2000 roku  zatrudniony
w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku – pracuje
z młodzieżą niedostosowaną społecznie
z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną. Jest współzałożycielem poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuje się
pomocą psychologiczną, seksuologiczną, diagnostyką i terapią zaburzeń seksualnych, edukacją seksualną, terapią małżeństw, terapią rodzin, interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią uzależnień.
Członek Towarzystwa Resocjalizacyjnego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;

Grzegorz Piekutowski- pedagog,  psycholog. Od 2002 roku  zatrudniony w Zakładzie Poprawczym
w Białymstoku – pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną. Jest współzałożycielem poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuje się  pomocą psychologiczną, terapią małżeństw, terapią rodzin, interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią uzależnień;

II

 

Praca z dzieckiem narcystycznym

 

 

                                                       

Osobowość narcystyczna staje się najbardziej powszechną osobowością naszych czasów. Narcyz jest przebojowy, czuje się wyjątkowy, lepszy od innych , uważa, że jemu należy się więcej niż innym, od otaczających go ludzi oczekuje podziwu- „zakochanych oczu”.

NARCYZ- co się kryje za jego powierzchownością? Jakie ma potrzeby? Jak wychowanie przyczynia się do ukształtowania osobowości narcystycznej? Jak stworzyć indywidualny plan korekcyjny służący zrozumieniu i pomocy „narcystycznemu” dziecku? Podczas warsztatu poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania;

Anna Koszałkowska- pedagog, profilaktyk uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok. Posiada doświadczenie w pracy
z dziećmi z rodzin wieloproblemowych oraz osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych;

Monika Grabowska- Pawilcz- pedagog, od 5 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z rodzin wieloproblemowych jako wychowawca i kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej „Szansa”;

III

Praca z rodziną marginalizowaną metodą indywidualnej asysty rodzinnej

Celem warsztatu jest przybliżenie metody indywidualnej asysty rodzinnej: etapów pracy
z rodziną, metodyki pracy, przyjrzenie się  realnym problemom i potrzebom rodzin oraz przyczynom tych problemów. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poznania, na czym polega istota budowania dobrego kontaktu z klientem oraz doświadczyć jak ważny jest stosunek pomagającego do osoby, której pomaga.

Poruszymy również zagadnienia etyki zawodowej osób pracujących z rodzinami.

Elżbieta Dallemura- pedagog, koordynator merytoryczny programu psychorofilaktycznego realizowanego w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie
i Dzieciom Szansa w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną (praca
w świetlicach terapeutycznych, ognisku wychowawczym, klubie młodzieżowym, w Zakładzie Poprawczym), współautorka podręcznika na temat standardów pracy w placówkach wsparcia dziennego; asystent rodzinny, terapeuta środowiskowy;

Magdalena Dubaniewicz- Kiełczyńska- pedagog, kierownik świetlicy terapeutycznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym, specjalista do spraw rodziny, absolwentka Studium Reintegracji Społecznej

IV

Niekonwencjonalne metody pozyskiwania funduszy na działalność placówki wsparcia dziennego- „Jak Cię widzą tak Ci dają”

 

Warsztat poświęcony będzie podstawom budowy wizerunku świetlicy, jej miejsca w społeczności oraz pozyskiwania środków na funkcjonowanie na bazie wizerunku.

Uczestnicy poznają metody planowania wizerunku, tworzenia kampanii i metody pozyskiwania środków inne niż fundusze europejskie.

Dariusz Koster- Prezes Stowarzyszenia „Szansa”
w Oświęcimiu i kierownik Świetlicy Terapeutycznej. Posiada Polski Certyfikat Fundraisingu. Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą udziela się w wielu działaniach społecznych i ruchach oddolnych.

V

Jak stworzyć program pracy świetlicy? - tworzenie rocznego programu pracy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka

Warsztat będzie dotyczył idei oraz zasad tworzenia rocznego programu świetlicy, celów i obszarów planowania pracy z grupą i pracy indywidualnej.

Czym jest indywidualne podejście i w czym się realizuje? Poszukiwanie specyficznych form działań i metod pracy.

Małgorzata Latusek- lider ogniska wychowawczego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. Od 7 lat związana z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Współpracuje z rodzinami podopiecznych.

Dominika Wójcik- lider świetlicy terapeutycznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Od 5 lat związana z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

VI

Współpraca pomiędzy służbami i placówkami wsparcia dziennego działającymi na rzecz rodzin marginalizowanych

Celem warsztatu jest wzbudzenie refleksji na temat istoty współpracy pomiędzy pracownikami placówek wsparcia dziennego a przedstawicielami poszczególnych służb działających na rzecz pomocy rodzinom marginalizowanym. Podczas warsztatu będzie można przyjrzeć się zarówno korzyściom jak
i zagrożeniom wynikającym z tej współpracy, poznać perspektywę innych służb, skonfrontować stereotypy jak również zastanowić się nad rozwiązaniami mającymi wpływ na lepszą jakość pomocy wspólnym podopiecznym.

Marta Węcek-  psycholog, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej. Absolwentka Studium Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych organizowanych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

Anna Borowska- pedagog, absolwentka Studium Reintegracji Społecznej organizowanego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

VII

Warsztaty pracy środowiskowej z rodziną

Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przyjrzeć się pracy z rodziną poprzez pryzmat własnych doświadczeń, oraz przeanalizować problemy i potrzeby rodzin marginalizowanych na przykładzie konkretnego przypadku. Zapoznają się z modelem pracy asystentów rodzinnych z Powiślańskiej Fundacji Społecznej
z Warszawy.

Anna Gierałtowska- psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta systemowy, prezes Powiślańskiej Fundacji Społecznej, członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na co dzień kieruje zespołem asystentów rodzinnych oraz zespołem placówki wsparcia dziennego oraz pracuje w Poradni Rodzinnej. Zajmuje się współpracą z samorządem lokalnym i służbami społecznymi oraz pozyskiwaniem środków na działania swojej organizacji.

VIII

Projekt w grupie socjoterapeutycznej

Warsztat ma na celu przybliżenie metody pracy projektowej w socjoterapii. Przedstawione zostaną przykładowe projekty zrealizowane w świetlicy socjoterapeutycznej. Uczestnicy zostaną zaproszeni do konstruowania własnych projektów połączonych z kartami monitorowania zachowań dla grup, w których pracują.

Alicja Drgas- psycholog, socjoterapeuta. Kierownik świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Autorka projektów w świetlicy.

Anna Szymanowska- psycholog, pedagog (spec. promocja zdrowia i socjoterapia). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Aktualnie kształci się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracuje w Pogotowiu Społecznym jako psycholog, socjoterapeuta.

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929